Procedura reklamacji

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@jeta.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gorzycka 34 A, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2. Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży:

7.2.1. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego albo w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Produktu – w przypadku Produktu sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.

7.2.2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Produktu lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Produktów wymienionych w pkt. 7.2.1. Regulaminu, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

7.2.3. Szczegółowa regulacja dla towarów żywnościowych została zawarta w rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258 ze zm.).

7.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@jeta.pl lub też pisemnie na adres: ul. Gorzycka 34 A, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.

7.3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

Papiernicza.pl nie jest producentem sprzedawanych towarów. W przypadku produktu, na który producent lub podmiot wprowadzający towar na rynek udzielił gwarancji, Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do gawaranta ( podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamowanego produktu.


Chcesz reklamować towar?

 1. Pobierz formularz reklamacyjny w PDF

 2. Wydrukuj, dokładnie wypełnij i podpisz formularz reklamacyjny.Bez załączonego formularza, reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona.

 3. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania, przygotuj własnoręczny opis, reklamacji wzorując się na oryginalnym formularzu.

 4. Przyślij formularz na adres office@jeta.pl

 5. Przyjęcie reklamacji potwierdzimy osobną wiadomością email.

 6. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokona oceny zasadności reklamacji i powiadomi o sposobie dalszej jej realizacji.

 7. W przypadku gdy reklamacja  zostanie uznana za zasadna, Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości po uzgodnieniu z Kupującym: 

 • dokona naprawy towaru;

 • zwróci cenę towaru;

 • obniży cenę reklamowego towaru.

REKLAMACJE UZNAJEMY ZA ZASADNĄ, jeśli produkt:

 • został uszkodzony  mechanicznie w czasie transportu do klienta;

 • posiada wady fabryczne; 

 • jest niezgodny ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

WAŻNE!

 1. Reklamowany towar odsyłamy na własny koszt o ile reklamacja nie zostanie uznana  za uzasadnioną.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki rekomendujemy dokonywanie zwrotów reklamacyjnych firmą kurierską lub korzystając z usług pocztowych z opcją ,, potwierdzenia nadania'' lub ,, paczka polecona''.

 3. Prosimy o niewysyłanie do nas paczek ,,za pobraniem'' - nie mamy możliwości odbioru takich przesyłek.

FORMULARZ REKLAMACYJNY PDF DO POBRANIA