Aktualne promocje

REGULAMIN PROMOCJI HAPPY HOUR

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PRZEZ W HURTOWNII PAPERNICZA.PL ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM PAPIERNICZA.PL

I czas trwania akcji

Akcja promocyjna ,, Happy Hour’’ trwa  od 5.05 do 6.06 (włącznie) od godz 7:00 do godz 12:00.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna jest prowadzona w Hurtowni Papiernicza.pl przy ul. Poznańska 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz w sklepie internetowym pod adresem papiernicza.pl

Regulamin akcji promocyjnej znajduję się w Hurtowni Papiernicza.pl przy ul. Poznańska 46 w Ostrowie Wlkp. oraz na stronie papiernicza.pl.

III Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

a)     z akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto od 5.05 do 6.05 ( włącznie) w godzinach od 7:00 do godz 12:00 dokona zakupów w sklepie stacjonarnym Hurtownia oraz w sklepie online papiernicza.pl

b)    w akcji promocyjnej Happy Hour w trakcie zamówienia od godz 7:00 do godz 12:00 w sklepie online jest możliwość odebrania 10% rabatu od pełnej wartości zamówienia. 

c)     W akcji promocyjnej Happy Hour w trakcie zamówienia od godz 7:00 do godz 12:00 w sklepie stacjonarnym jest możliwość odebrania 10% rabatu od pełnej wartości koszyka klienta.

d)    Akcja promocyjna nie łączy się z innymi wewnętrznymi promocjami i rabatami na papiernicza.pl lub w Hurtowni stacjonarnej Papiernicza.pl w tym: kuponami promocyjnymi/ rabatami specjalnymi/ kartami klienta.

e)     Akcja promocyjna  Happy Hour obejmuje wszystkie produkty dostępne w Hurtowni stacjonarnej papiernicza.pl oraz w sklepie internetowym papiernicza.pl.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Przedsiębiorstwo Handlowe JETA z siedzibą przy ul. Gorzycka 34a, 63-400 Ostrów Wielkopolski adres mailowy jeta@jeta.pl

V Postanowienia końcowe

a)     Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w  Hurtowni stacjonarnie oraz na stronie papaiernicza.pl

b)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminów w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej.

c)     W przypadku wątpliwości, co do postanowień regulaminu, Klient ma prawo zwrócić się do Organizatora z prośbą o dokonanie wyjaśnień.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w dniu 5.05